ARŞİV


Tarihyazımı Çalıştayları-I Türkiye'de Tarihçiliğin Dünü ve Bugünü(Bilgi Üniversitesi)
Çalıştayın Amacı


Türkiye'de Tarihçiliğn Dünü ve Bugünü konusu çerçevesinde bilgi, görüş ve dilek alışverişinde bulunmak, sorunları tespit etmek, çözüm önerileri üzerinde kafa yormaktır.Düzenleme Kurulu


Prof. Dr. Süleyman Seydi     (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK       (Sakarya Üniversitesi )Bilim Kurulu


Prof. Dr. Mete Tunçay (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Suraiya N. Faroqhi, (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma ACUN (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Cüneyt KANAT (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent YILMAZ (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurcan ABACI (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Cenk REYHAN (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Fahri SAKAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Necmettin ALKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Suat BAL (Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. İbrahim TURAN (Atatürk Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gülin KARABAĞ (Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet S. CANDAN (Karabük Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERKEK (Uşak Üniversitesi)Sekretarya


Elif Aşçı (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Funda Alaslan(Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Mustafa Celalettin Hocaoğlu(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Mehmet Güler(Sakarya Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

 Çalıştay Programı


Açılış Konuşmaları: (09:30-10:00)

Prof. Dr. Levent YILMAZ (Bilgi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)


1. OTURUM

Türkiye'de Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar-Uygulamalar (10:00-12:00)

Moderatör: Prof. Dr. Sureyya Faruqhi (Bilgi Üniversitesi)

- Prof. Dr. Fatma ACUN (Hacettepe Üniversitesi)-Tarih ve Teknoloji

-Yard. Doç. Dr. İbrahim TURAN (Atatürk Üniversitesi)-Online Arşiv Belgelerinin Güvenirliği Konusu

-Doç. Dr. Fahri SAKAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)-Biyografi Yazımı ve Sorunları

-Doç. Dr. Zeynep DÖRTOK ABACI-Prof. Dr. Nurcan ABACI (Uludağ Üniversitesi)-"Zayıf Bağların Gücü mü? Küçük Dünyaların Kuşatıcılığı mı?": Sosyal Ağ Analizi Yöntemi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları.


Öğle Yemeği için Ara


***

2. OTURUM

 Türkiye'de Tarihçiliğin Genel Durumu ve Geleceği (Sorunlar-Çözüm Yolları) (13:00-15:00)

Moderatör: Prof. Dr. Mete Tunçay (Bilgi Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) -Türkiye'de Tarihyazımını Etkileyen Bir Faktör Olarak Dünya Tarihinin Öğretimi konulu kısa sunu sonrasında Türkiye'deki tarihçiliğin genel durumu (sorunlar-çözüm yolları) Atölye Çalışması


Kahve Arası

***

3. OTURUM


Türkiye'de Tarihçiliğin Genel Durumu ve Geleceği (Sorunlar-Çözüm Yolları Devam) (15:15-16:45)

Moderatör: Prof. Dr. Cüneyt KANAT (Ege Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Gülin KARABAĞ- (Gazi Üniversitesi) Tarihyazımının Geleceği konulu kısa sunu sonrasında Türkiye'deki tarihçiliğin geleceği (sorunlar-çözüm yolları) Atölye Çalışması


Kahve Arası

***

4. OTURUM

Genel Değerlendirme, sonuç bildirgesinin yazılması (17:00-18:30)

Moderatör: Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Necmettin ALKAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Cenk REYHAN (Gazi Üniversitesi)


Müzakereciler:

Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN (Kocaeli Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Ahmet Sait CANDAN (Karabük Üniversitesi), Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) , Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU (İstanbul Müzik Müzesi), Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet Suat BAL (Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Mehmet Salih ERKEK (Celal Bayar Üniversitesi)Çalıştay Sonuç Önerileri


“TÜRKİYE’DE TARİHÇİLİĞİN GENEL DURUMU VE GELECEĞİ” ÇALIŞTAYI

(2 MART 2013 BİLGİ ÜNİVERSİTESİ)

ÇALIŞTAY SONUÇ ÖNERİLERİ

1-      Tarihyazımı (historiography) alanının, Türk üniversitelerinde akademik bir disiplin olarak tesis edilmesine çalışılmalıdır.

2-      Tarih bölümlerinde, lisans düzeyinde okutulan Tarih metodolojisi derslerine gereken özen gösterilmelidir. Bu çerçevede dersler öncelikle, tarihyazımı ve tarihçilik konusunda akademik çalışmaları olanlar tarafından verilmelidir.

3-      Tarih lisans programlarındaki dersler belirlenirken, üniversitedeki farklı disiplinlerden akademisyenlerin tarih bölümlerinde ders verebilmesini mümkün kılan düzenlemeler yapılmalıdır. Bu disiplinlerarası etkileşimi ve işbirliğini güçlendirecektir.

4-      Tarih Bölümlerinde okutulan metodoloji dersleri kapsamında öğrencilere  “bilimsel yayınlarda intihal” konusunda bilgi verilmeli ve intihalin bir suç olduğu öğretilmelidir.

5-      Tarih araştırmalarının kaynak malzemesini teşkil eden arşiv belgelerinin eleştirel süzgeçten geçirilerek kullanılması öğretilmeli, belgelerden bilgi üretilmesi için teknoloji destekli yöntemlerin kullanılması teşvik edilmelidir. Resmi devlet arşivlerinde yer alan belgelerin bir kısmının karartılmış ya da üzerinde oynanmış olması durumuna karşı, resmi arşivlere ilişkin “bütünüyle güvenilir” kanısı gözden geçirilmelidir. Eleştirel bakış açısı, arşiv belgeleri için de kullanılmalıdır.

6-      Elektronik kaynaklardan yararlanırken, tarihçiler daha dikkatli olmalı ve gerekli güvenilirlik denetimlerini yapmalıdır.

7-      Elektronik kaynakların yayınlanması ve sunulması konusunda standartlar geliştirilmeli ve lisans tarih öğrencilerine bu tür kaynakların kullanılması için gerekli beceriler kazandırılmalıdır.

8-      Günümüzde bilgi çok hızlı bilgi üretiliyor ve tüketiliyor. Bu durumun tarih araştırmacıları olduğu kadar tarih okurları tarafından da iyi kavranması için “enformasyon” ile “episteme” arasındaki ayrıma dikkat edilmesi gerekmektedir.  

9-      Dijital teknolojideki değişim/gelişimin ardından tarihçilerin araştırma yöntemlerini gözden geçirmesi gerekmektedir.  Tarihçinin hem teknolojinin tarihe sağlayacağı katkılardan haberdar olması,  hem de “gerçekte ne oldu” sorunsalı bağlamında on-line verilerden yararlanırken on-line veri güvenliği çerçevesinde “şüpheci” bir yaklaşımı benimsemesi tavsiye edilir.

10-  Tarih bölümlerinde lisansüstü öğrenci kabulünde (yüksek lisans ve doktora müracaatlarında), yazılı ve sözlü sınav yerine ya da bunlara ilave olmak üzere, aday öğrencinin araştırmak istediği konuyu tez önerisi halinde sunması istenebilir.

11-  Türkiye’de tarihyazımını çeşitli boyutlarıyla tartışmak üzere, ilki 2 Mart 2013 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yapılan çalıştay gibi, yılda bir, bir çalıştay yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, ikincisi 2014 İlkbaharında Hacettepe Üniversitesi’nde “Tarih Lisansüstü Programları” temalı olmak üzere, üçüncüsü de 2015 İlkbaharında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde teması sonra ilan edilmek üzere birer çalıştay düzenlenmesi planlanmıştır. Bu çalıştaylara ilk çalıştaydaki katılımcıların devamlı olmak üzere, tarih metodolojisi üzerine çalışmalar yapan Türk üniversitelerindeki akademisyenlerin davet edilmesi ilke olarak kabul edilmiştir.

12-  Türkiye’de tarihyazımının sorunlarını tartışmayı ve çözüm önerileri sunmayı amaçlayan çalıştayların gerek organizasyon süreçlerinin verimli planlanması, gerekse tartışılan konuların ve alınan kararların kamuoyuna daha kolay ulaştırılması için www.tarihyazimi.org adlı bir sitenin kurulması kararı alınmıştır.   


  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  

  3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

25-26-27 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) Haziran 2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Esentepe (Merkez) Kampüsü’nde yapılacak sempozyumumuza değerli bildiri ve müzakereleriniz için teşriflerinizi bekleriz. Sempozyumumuz tarih eğitimi, tarihyazımı/tarihçilik ve eğitim tarihi alanlarında bildirileri kabul edecektir.

Sunulan bildiriler içinden seçilenler hakem sürecinden geçilerek aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır. Diğer bildiriler ise ilan edilen yayım kurallarına uygun olmak koşulu ile tam metin olarak sempozyum sitesinde e-kitap şeklinde yer alacak "Sempozyum Tam Metin Kitabı"nda yayınlanacaktır.

http://www.historyeducation.org/

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN