ARŞİV


Tarihyazımı Çalıştayları-III Tarih Araştırmaları ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşmenin Tarihyazımına Etkisi (Hacettepe Üni.)
III. Tarihyazımı Çalıştayının Amacı


Türkiye’de tarihçiliğin salt belge yayıncılığının ya da olgu sıralamacılığının dışında tarihsel bilginin özgün anlamını kavrayarak eser ortaya koyması, dünyadaki çağdaş araştırma ve yazım yaklaşımlarından haberdar olarak bundan yararlanması, tarihyazımının kaba bir ideolojik hesaplaşma kaygısı ile biçimlenmesi yerine geçmişin bilgisini, şimdiki zamanda rafine bir biçimde inşa etme süreciyle “gerçek” söylemine karşılık gelen çok çeşitli yazım tarzlarını fark ederek metodolojik olarak zenginleşmesi amaçlanmaktadır. Bütün bunlar için de tarihyazımı (historiography) akademik disiplininin çağdaş dünyada olduğu gibi Türk akademisinde de hak ettiği yeri almasıdır.

 

 

 III. Tarihyazımı Çalıştayı Düzenleme Kurulu


Prof. Dr. Fatma ACUN (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)III. Tarihyazımı Çalıştayı Bilim Kurulu


Prof. Dr. İlhan Tekeli ODTÜ

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak TOBBÜ

Prof. Dr. Mehmet Öz HÜ 

Prof. Dr. Fatma Acun HÜ 

Prof. Dr. Ramazan Acun HÜ 

Prof. Dr. Kemal Çiçek İÜ

Prof. Dr. Özer Ergenç Bilkent Ü

Prof. Dr. Levent Yılmaz Bilgi Ü

Prof. Dr. Süleyman Seydi SDÜ

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl MSGSÜ

Prof. Dr. Cüneyt Kanat EÜ

Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu HÜ 

Prof. Dr. Mustafa Demirci SÜ

Prof. Dr. Cihat Göktepe UAÜ

Prof. Dr. Mustafa Yılmaz HÜ 

Prof. Dr. Yunus Koç HÜ 

Prof. Dr. Mustafa Oral GRÜ

Prof. Dr. Nurcan Abacı UÜ

Prof. Dr. Tufan Gündüz HÜ 

Prof. Dr. Cenk Reyhan GÜ 

Prof. Dr. Arif Bilgin SAÜ

Prof. Dr. Necmettin Alkan KTÜ

Prof. Dr. Mehmet Özden HÜ 

Prof. Dr. Ayten Sezer HÜ

Prof. Dr. Ahmet Kankal YBÜ

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan AÜ

Doç. Dr. Bahri Ata GÜ 

Doç. Dr. Fatih Yeşil HÜ 

Doç. Dr. Gültekin Yıldız İÜ

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu YTÜ

Doç. Dr. İbrahim Şirin KOÜ

Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan EÜ

Doç. Dr. Ahmet Özcan ÇKTÜ 

Doç. Dr. Erkin Ekrem HÜ 

Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz HÜ 

Doç. Dr. Fahri Sakal OMÜ

Doç. Dr. Abdullah Temizkan EÜ

Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk ÇOMÜ

Doç. Dr. Mehmet Suat Bal MSÜ

Doç. Dr. Ahmet Şimşek SAÜ

Doç. Dr. Hakan Kaynar HÜ  

Y. Doç. Dr. İbrahim Turan İÜ

Y. Doç. Dr. Gülin Karabağ GÜ  

Y. Doç. Dr. Oktay Özel Bilkent Ü.   

Y. Doç. Dr. Özlem Sert HÜ  

Y. Doç. Dr. Selda Güneri HÜ  

Y. Doç. Dr. Serhat Küçük HÜ  

Y. Doç. Dr. Elnur Ağayev LAÜ

Y. Doç. Dr. Serkan Yazıcı SAÜ

Y. Doç. Dr. Mehmet Salih Erkek USAK Ü

Y. Doç. Dr. Gökhan Kağnıcı USAK Ü

Y. Doç. Dr. Mustafa Alican ADYÜ

Y. Doç. Dr. Tufan Turan SAÜ

Dr. Namık Çencen GÜ

Dr. Gülay Tulasoğlu HÜ 

 III. Tarihyazımı Çalıştayı Sekretarya


Arş.Gör. Ömer  GEZER               ( Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü )     omergezer@hacettepe.edu.tr

Arş.Gör.  Ayşe Büşra TOGAY      ( Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü )     busra.togay@hacettepe.edu.tr

Arş.Gör.  Serhat  KÜÇÜK            ( Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü )     skucuk@hacettepe.edu.tr

Hasan ŞERİTOĞLU                      (  Saü Tarih Eğitimi Bölümü)                 hasanseritoglu@gmail.com

 

 

 III. Tarihyazımı Çalıştayı Programı


III. Tarihyazımı Çalıştayı

 

Küreselleşmenin Tarihyazımına Etkisi:

Tarih Araştırmaları ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar

25 Nisan 2015-Ankara

 

Hacettepe Üniversitesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü- Tarih Bölümü

 

Açılış Konuşmaları (09:00-09:30)

Prof. Dr. Fatma ACUN (HÜ)

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (SAÜ)

 

I-Küresel Gelişmeler ve Tarih Araştırma/Yazımı (09:30- 10:45)

Moderatör: Prof. Dr. Özer ERGENÇ (Bilkent Ü)

1.Küreselleşme ve Küresel Tarih Yaklaşımı Prof. Dr. İlhan TEKELİ (ODTÜ)

2. Dünya Tarihi Üzerine Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Levent YILMAZ (Bilgi Ü)

Tartışma

 

Kahve Arası: 10:45-11:00

 

Moderatör: Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (İÜ)

3. Uluslarüstü Tarih Yaklaşımı Doç. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN (EÜ)

4. Küreselleşmenin Yarattığı Yeni Araştırma Alanları Doç. Dr. Teyfur ERDOĞDU (YTÜ)

Tartışma

 

Yemek Arası: 12:30-13:30

 

II- İnternet ve Dijitalleşme (13:30-15:15)

Moderatör: Prof. Dr. Nurcan ABACI

1. Dijitalleşme, Dijital Tarihi veriler, Tarihi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Yönetimi Prof. Dr. Ramazan ACUN (HÜ)

2. Internet ve Tarihçiler Arasında İşbirliği Ağları Yrd. Doç. Dr. Serkan YAZICI (SAÜ)

Tartışma

 

Kahve Arası: 15:15-15:30

 

III­­- Küresel ve Ulusal Araştırma Fonları (15:30-17:15)

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet ÖZ (HÜ)

1.Avrupa Birliği’nin Tarih Araştırmalarına Sağladığı Proje Destekleri Gülay KAYACAN (Tarih Vakfı)

2.Türkiye’de Tarih Projelerine Sağlanan Destekler Doç. Dr. Gültekin YILDIZ (İstanbul Üniversitesi)

Tartışma

 

Kahve Arası: 17:15-17:30

 

IV. Oturum: Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi (17:30-18:30)

Moderatör: Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK (ETÜ)

Prof. Dr. Cüneyt KANAT (EÜ)

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (MSGSÜ)

Prof. Dr. Yunus KOÇ (HÜ)

KapanışIII. Tarihyazımı Çalıştayının Sonuç Bildirgesi


III. TARİHYAZIMI ÇALIŞTAYI
“KÜRESELLEŞMENİN TARİHYAZIMINA ETKİSİ: TARİH ARAŞTIRMALARI VE YAZIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR”
(25 NİSAN 2015 HACETTEPE ÜNVERSİTESİ)
SONUÇ BİLDİRGESİ
1- Küreselleşmeyle birlikte tarihçinin çalışma alanı genişlemiştir. Ulus-devlet olgusu tarihçinin tek ve öncelikli çalışma ölçeği olmaktan çıkmış, daha geniş bölge ve havzaların geçmişi tarihçinin alanına dahil olmuştur. Bu suretle, bir anlamda uluslar-arası ve uluslar-üstü tarihe yönelme doğmuştur. Bu türden perspektif genişlemesi, bir yandan geçmişin daha geniş çaplı ve geniş ölçekli çalışılmasına yol açarken, diğer yandan da yakın tarihin ve günümüzün de aynı ölçekte, çalışılması ve anlaşılmasını gerektirmiştir. Böylelikle o zamana kadar çalışılmayan, önem atfedilmeyen yerel (mahalli) tarihler su yüzüne çıkmıştır. Bu tarihyazımını zenginleştirici bir girişim olmasının yanında küçük grupların mikro-milliyetçiliği keşfetmesi ve bir anlamda “gecikmiş milliyetçilik”lerin toplumsal düzenleri sarsmasını da beraberinde getirmiştir. Bütün bunların olumsuz etkilerine karşı barışçıl ve entegre edici bakış açısı ve stratejilerin geliştirilmesi bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır.
2. Küreselleşmeyle birlikte gelişen postmodernist yönelişlere uygun olarak, sıradan insanların gündelik hayatlarıyla ilgili hususlar yeni dönemde popülerlik kazanmış durumdadır. Bu çerçevede dünyada örnekleri daha çok görülen insanın flora ve fauna ile ilişkilerinin, gündelik yaşam unsurlarının (aynanın, kokunun, çeşitli nesnelerin) tarihi, kavramların tarihi, duyguların tarihi, cinsel yönelimlerin tarihi gibi konular tartışılabilir ve değerlendirilebilir olmuştur.
3- Küreselleşen dünyada tarihçinin “toplumsal sorumluluğunun” daha da artacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda toplumun demokratikleşmesi ve özellikle Türkiye’de toplumsal uzlaşıları güçlendirmek adına tarihyazımında barışçıl ve demokratik bir anlayışın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması; toplumun her bir bireyinin kendi geçmişiyle ilişki kurabileceği yeni tarih çalışmalarının yapılabilmesi için yeni tarih perspektiflerinin farkedilmesi konusunda tarihçilerimizin teşvik edilmesi önerilebilir. Yapılan bu teşvikler tarihçileri “güdümleme” şeklinde değil ülke ve dünyadaki yeni gelişmelere göre bilgilendirme niteliğinde olabilir.
3- Türkiye birikimi üzerinde ortaya çıkacak yeni tarih okul/ekollerinin oluşabilmesi, tarihçilerin bireysel çabalarıyla mümkün görünmemektedir. Bu yüzden toplu bilimsel faaliyet (epistemologic community) mecraları daha etkin kullanılabilir. Bunun için Türk Tarih Kurumu
başta olmak üzere tüm resmi ve sivil kurumlar, üzerine düşen büyük sorumluğu yeniden kavrayarak Türkiye’de tarihyazımı ve çalışmalarının niteliğinin arttırılmasına maddi ve manevi katkı sağlayabilir. Türkiye’deki araştırmaların global düzeyde daha görünür hale gelmesi için de tarihçilerin, önce ulusal düzeyde üretilen bilgi ve yaklaşımlara daha fazla ilgi göstermesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bunun için teknolojinin sağladığı imkanlardan ve internetten daha yaygın yararlanılabilir. İnternet üzerinde, çok sayıda tarihçiye ulaşılabilecek, paylaşım, tartışma, yayın vb. ortamlar oluşturulabilir. Bu hem az masraflı hem de farklı ülkelerden tarihçilerin bir araya gelmesini en az çabayla sağlayabileceği için tercih edilebilir.
4 Tarihyazımında Batı dışı bir tarih okulunun neden oluşturulamadığının, çeşitli bilimsel toplantılar yoluyla enine boyuna tartışılarak analiz edilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda Türkiye birikimine dayanılarak üretilen yerli kavram ve yaklaşımların, oluşturulacak ortak iletişim çevrelerinde (network) paylaşılarak, ortak kullanım için “dolaşıma sokulması” sağlanabilir.
5- Bir “Dünya Tarihi”nin yazılması sorunu Herder’den beri Avrupa düşünce çevrelerinin önemli konularından biri olmuştur. Tüm dünya halk/toplulukların aktör olarak kendine yer bulacağı bir dünya tarihi ideolojiden uzak, barışçıl ve bütüncül bir perspektifle yazılabilir. Ancak bu hususta henüz farklı tarafları tatmin edebilecek bir noktaya gelinmiş değildir. Bu durumda barışçı bir dünya tarihi yazmak hoş bir ütopya olarak zamanının gelmesini beklemektedir.
6- Ülkemizde özellikle Tarih Vakfı’nın katkılarıyla son 25 yıldır çeviri ağırlıklı süregelen tarihyazımı literatürünün yaygınlaşması ve yaklaşımların çeşitlenmesi Türk tarihçiliği adına olumlu bir gelişmedir. Bu bağlamda Türkiye’de tarihyazımı alanında tercüme eserlerin yayınlanmasının sürdürülmesi yanında Türk tarihçiliğinin birikimini yansıtacak telif eserlerin sayısının arttırılması ve konunun çok daha geniş çevrelerde tartışılması için yeni girişimlere ihtiyaç vardır.
7- Serbest piyasa ekonomisi ve oluşan yeni medya imkanlarıyla Türkiye’de de her geçen gün varlığı daha çok hissedilen bir “kültür endüstrisi” (sinema, diziler, romanlar, popüler tarih ürünleri vb.) vardır. Bu endüstrinin tarihe ilişkin taleplerinin akademik tarih çevrelerince karşılanması için gerek tarih bölümlerinde bununla ilgili özel düzenlemelerin yapılması (yeni derslerin oluşturulması, bazı çalışmalar için kurumlar arası işbirliğine gidilmesi vb.) gerekse
tarihçilerimizin bu işlere katkı vermesini sağlayacak yeni mekanizmaların kurulması önerilebilir. Ancak bunlarla birlikte tarihçiliğin meslek ahlâkının korunması için de hususi bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
8- Teknolojinin ve sosyal medyanın hem tarih bilgisinin kitleye dağılması hem de çağdaş dünyaya dair tarihî kaynak niteliği tarihçiler tarafından fark edilmiştir. Tarihçilerin sanal ortamda oluşan bilgi kirliliğini gidermeye ve kamunun, tarihi konularda daha doğru bilgilere erişmesine imkân verecek projeler içine girmesinde yarar vardır.
9- Tarihçilerin, gelişen teknoloji ve artan iletişim imkanları çerçevesinde kullanabilecekleri ortak iletişim ağlarına nasıl ulaşacağına, hangi imkanları elde edilebileceğine ilişkin genel bir farkındalığın sağlanması önerilebilir.
10- Devlet kurumlarının bilgi ve belge paylaşımındaki yaklaşımları gözden geçirilip tarihçilerin araştırma sürecinde işini kolaylaştırarak zamanı verimli kullanmasına imkan tanıyacak yasal düzenlemelerin yapılması için gerekli girişimlerde bulunulabilir. Bu bağlamda özellikle web tabanlı tarih arşivlerinin geliştirilmesine yönelik adımların atılması hayati düzeyde önem taşımaktadır. Dünyada arşivlerin araştırmacılara ve genel kamuoyuna açılmasının en etkili yolu haline gelen web tabanlı tarih arşivciliği konusunda ülkemizdeki arşiv kurumlarının hala ciddi bir adım at(a)mamış olmaları ülkemiz adına büyük bir eksikliktir.
11- Tarihçiler sadece bilgi üretmez, aynı zamanda üretilen bilgi ve elde edilen veri üzerinde analiz de yaparlar. Bunun için tarih bölümlerinde bilgisayarın kullanımı konusunda verilen lisans eğitimi “temel bilgi işlem dersleri” çerçevesinden çıkarılarak, tarih araştırmalarında e-kaynaklar ve diğer web imkanlarının verimli kullanımı konusunda alanda araştırmayı güçlendirecek uygulamalı derslere yer verilebilir.
12- Tarih araştırmalarında proje destekli çalışmaların artması niteliksel iyileşmeleri de beraberinde getirecektir. Bu da tarihçilerin proje kavramı ve nosyonuna sahip olmalarıyla mümkün görünmektedir. Bu sebepten lisan ve lisansüstü eğitim düzeyinde tarih öğrencilerinin proje geliştirmek için ihtiyaç duydukları bakış açısı, kavramsal aşinalık sadece teorik olarak değil, programlara konulacak uygulamalı derslerle de sağlanabilir. Buna ek olarak ders dışında bilimsel araştırma projesi tasarlayabilme ve bu tür projelerde yer alabilme becerilerini geliştirecek seminer ve konferanslara öğrencilerin katılımını teşvik için mezuniyete doğrudan katkı getirecek biçimde düzenlemelerin yapılması yararlı olabilir.
13- Tarih projelerinin destek alınacak kurumların belirledikleri bakış açısı ve kavramsal düzen içinde sunulabilmesi ve kurum kriterlerine uygun bir şekilde düzenlenmesi için tarihçilerin proje yönetimi hakkındaki formasyonlarını iyileştirecek alana özgü kurgulanmış eğitimlerin verilmesi ve üniversitelerin proje destek birimlerinin bu alanda akademisyenlere daha fazla danışmanlık hizmeti sunması önerilebilir.
14- Türkiye’de tarih çalışmalarında salt filolojik incelemeler yerine interdisipliner, bütüncül ve karşılaştırmalı yaklaşımların benimsenmesi önerilebilir.
15- Tarih bölümlerine lisans düzeyinde alınacak öğrenciler ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarla TS puan türünde tespit edilmektedir. Tarihçilerin analiz becerilerini destekleyecek temel bir matematik düşüncesinin zorunluluğundan dolayı lisans öğrencilerinin TM puan türü esaslı seçilip yerleştirilmesi önerilebilir.
16- Tarih bölümlerinin lisans öğrencilerine, eleştirel düşüncenin, analiz yeteneğinin ve analitik düşüncenin, öğretilebilmesi için tarih metodolojisi dersine ek “bilim tarihi” ve ‘tarih felsefesi’ derslerinin de zorunlu ders olarak konulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  

  3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

25-26-27 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) Haziran 2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Esentepe (Merkez) Kampüsü’nde yapılacak sempozyumumuza değerli bildiri ve müzakereleriniz için teşriflerinizi bekleriz. Sempozyumumuz tarih eğitimi, tarihyazımı/tarihçilik ve eğitim tarihi alanlarında bildirileri kabul edecektir.

Sunulan bildiriler içinden seçilenler hakem sürecinden geçilerek aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır. Diğer bildiriler ise ilan edilen yayım kurallarına uygun olmak koşulu ile tam metin olarak sempozyum sitesinde e-kitap şeklinde yer alacak "Sempozyum Tam Metin Kitabı"nda yayınlanacaktır.

http://www.historyeducation.org/

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN