KİTAPLAR

Kitap Adı: Tarih-Ütopya-İsyan / Şeyh Bedreddin

Yazarı: Ernst Werner

Derleyen:

Basım Yılı: 2007

Sayfa Sayısı: 232

Kitap Hakkında Bilgi:

Simavnalı Şeyh Bedreddin Mahmud Rumi (1359-1420) yalnız Anadolu devrimci tarihinin değil, bütün insanlık için sosyal devrim tarihinin en ilgi çekici büyük kahramanıdır. Şeyhin zamanına dek medeniyetler, dıştan gelme barbar akınlarının tarihsel devrimi ile yıkılırlardı. Şeyhin zamanında Aksak Timur akını o çeşit dıştan yıkıcı tarihsel devrimlerin en sonuncusuydu. Sosyal devrim imkansız olduğu için muazzam bir medeniyetin yıkılışı antik destanlarda "tufan", dinlerde "kıyamet" adını alıyordu. Şeyh Bedreddin bu şuursuz medeniyet yıkılışları yerine, insanlığın biricik ve sürekli gelişimini sağlayacak şuurlu devrimi; başka bir deyimle, tarihsel devrim yerine sosyal devrimi geçiren en şuurlu ve en orijinal büyük devrimcidir. O bakımdan, sosyal devrimler çağı demek olan modern çağın ilk ve en önemli müjdecisidir.


Kitap Adı: Sorokin'in Toplum Felsefesi

Yazarı: Fahri Atasoy

Derleyen:

Basım Yılı: 1997

Sayfa Sayısı: 104

Kitap Hakkında Bilgi:

1917 yılında Sovyet Yürütme Kurulu'na, 1918 yılında da Rus Kurucu Meclisi'ne giren Rus asıllı Amerikalı sosyolog, Sorokin, düşüncesi ve ortaya koyduğu felsefesi ile sosyolojide çığır açmış bir düşünürdür. Onun, düşüncelerini Çarlık yönetimine ve Bolşeviklere karşı savunması o dereceye varmıştır ki, ölüm cezasına çarptırılmış ve bu cezası sürgüne çevrilmiştir. Çileli bir ömrün sonunda 11 Şubat 1968'de ölen Sorokin, tarihin aşamalarını; Ideatinonal, Idealistic, Sensate olarak üç üstkültür sistemi ile tanımlanmıştır. Doğruluk ve değerler sistemi olan bu üstkültür sistemleri, bir millete veya herhangi bir çağın insanlığına ait değildir. Tarihte yalnızca bir defa yaşanmaz. Tarih belli bir amaca doğru ilerlemez. Bu üstkültür sistemleri ardarda ve yanyana kültürel hayatta yer alır. Hangisi toplumda hakim olursa, o dönemi belirler. O dönem, bu kültür üstsisteminin adıyla anılır. Sorokin, tarihin aşamalarını kategorize ederken, olgusal bilgileri kullanmış; zamanın birikimlerinden faydalanmış, antipozitivist bir bilgi teorisine bağlanmıştır. Sorokin'in yaptığı spekülatif bir düşünme metoduyla kuram oluşturmak değil, eldeki verileri bütünleştirerek anlamlı sonuçlara varmak olmuştur. Bir devre damgasını vuran Sorokin'in toplum felsefesini anlamak için, onun hedefini anlamak gerekir.


Kitap Adı: İbni Haldun

Yazarı: Ahmet Arslan

Derleyen:

Basım Yılı: 2009

Sayfa Sayısı: 451

Kitap Hakkında Bilgi:

Arnold Toynbee'nin "herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en kapsamlı bir tarih felsefesini tasarlayarak ortaya koyan" kişi olarak değerlendirdiği İbni Haldun, bugün çağdaş anlamda tarih biliminin, tarih felsefesinin, sosyolojinin kurucularından biri olarak kabul edilmektedir.


Kitap Adı: Tarih, Felsefe, Siyaset Üzerine Konuşmalar

Yazarı: Muhammed Arkoun

Derleyen:

Basım Yılı: 2000

Sayfa Sayısı: 194

Kitap Hakkında Bilgi:


Kitap Adı: Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler

Yazarı: Tüten Anğ

Derleyen:

Basım Yılı: 2006

Sayfa Sayısı: 144

Kitap Hakkında Bilgi:

Lise yıllarında başlayan ve şimdi de devam eden felsefe çalışmalarında iki özdeyiş benim için birer yaşam ilkesi oldular. Bu özdeyişlerinden birisi Nietzsche'nin "Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Zararı Üzerine" isimli kitabının önsözünde Goethe'nin Schiller'e yazdığı mektuptan yaptığı bir alıntıda dile gelmektedir. Goethe şöyle diyor Schiller'e: "Etkinliğimi artırmadan ya da doğrudan doğruya canlandırıp yaşamıma bir şey katmayan yalnızca bilgi beren herşeyden nefret ediyorum".

Diğer özdeyiş ise David Hume'da. Hume "İnsan Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma" adlı eserinde ise şöyle diyor: "Filozof olun; olun ama tüm felsefeniz içinde yine insan kalın".

Bu kitapta yer alan yazılarımda; felsefe, eğitim, tarih, toplum, insan vd konuları felsefî ve etik açıdan ele almaya, düşünce akrabalarımızla ortaklık kurarak irdelemeye çalıştım. Yazılardaki değerlendirmeler okurları da bu konular üzerinde düşünmeye yöneltirse, kitabın işlevini yerine getirmiş olacaktır.


Kitap Adı: Montesquieu Siyaset ve Tarih

Yazarı: Louis Althusser

Derleyen:

Basım Yılı: 2005

Sayfa Sayısı: 146

Kitap Hakkında Bilgi:

Bu kadar gelecekten sonra bu kadar geçmişe.
Bir gün uzak ülkelere doğru yola çıkan bu gezgin bilinmeyen yerlerde
yıllarca dolaştıktan sonra, yurduna dönmüş de zamanın durduğunu sanmış sanki...
Yolları açmış ama..?


Kitap Adı: Hikmet-i Tarih

Yazarı: Ahmed Vefik Paşa

Derleyen:

Basım Yılı: 2013

Sayfa Sayısı: 79

Kitap Hakkında Bilgi:

Görünür alemde zuhura gelmiş olulp, geçen günlerin tecrübesiyle öğrenilen hadiselerin bilinmesine tarih bilimi adı verilir. İnsan aklının cevelanından meydana gelen zihni işlemlerin semeresi olan bilgiye özellikle felsefe denir. İnsanın kendi nefsinde mülahaza ve kıyas ile bulduğu işbu felsefe, dışarıdan kazanacağı tarih malumatına yöneltilmiş ve sarfedilmiş olarak olayların nedenlerini, sonucun, zincirlenişini, art arda gelişini ve insan türünün saf kabiliyetini, adım adım ilerleyerek tekamül edişini mülahazadan elde edilecek bilgi, tarih felsefesidir.


Kitap Adı: Tarih Nedir?

Yazarı: E. H. Carr

Derleyen: ----

Basım Yılı: 2011

Sayfa Sayısı: 255

Kitap Hakkında Bilgi:

Dostoyevski, Marx ve Bakunin hakkındaki biyografileri hala önemli başvuru kitaplarıdır...Tarihçinin okuruna karşı sorumluluğunu yargıladığı eseri Tarih Nedir, Edward Hallett Carr'ın, başta Cambridge Üniversitesi olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında verdiği konferansların derlemesiyle oluşmuş, dünyada elden ele dolaşmış ve hala dolaşan ünlü broşürüdür. Her düzeydeki okuyucunun keyifle okuyabileceği bir yöntembilim denemesidir.


Kitap Adı: Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri

Yazarı: Franz Babinger

Derleyen: ----

Basım Yılı: 1992

Sayfa Sayısı: 502

Kitap Hakkında Bilgi:

Osmanlı teliflerini inceleyecek olan bir eserin Brockelmann’ın eserinin verdiği örneğe göre planlanması gerektiğini daha ilk önceden anladım; ancak şu da unutulmamalıdır ki Osmanlı telifleri için kaynaklar ve yardımcı vasıtalar, on yıllardan beri incelenen ve birçok yazma listeleri hazırlanmış olan Arap teliflerinkinden çok daha zor ele geçmektedir.


Kitap Adı: Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık

Yazarı: E. H. Carr - José Fontana

Derleyen: ----

Basım Yılı: 1992

Sayfa Sayısı: 138

Kitap Hakkında Bilgi:

Tarih Bilimi günümüzde eskiden gördüğü saygıyı artık göremiyor; çoğu kez toplum için yararı olmayan, tersine sık sık zararlı ve korkunç bile olan "ölü - kitaplarbilimi" sayılıyor. Paul Valéry'nin tarihi "insan beyninin kimyasınca oluşturulan en tehlikeli madde" sayışının nedenleri üzerinde düşünmek gerekir. Geçmişin anlaşılması, bugünün ve geleceğin de daha iyi anlaşılması için olduğuna göre, bunu başaracak tarihsel araştırmanın yöntem ilkelerini yeniden gözden geçirmek zorunluluk olmuştur.

Ünlü tarihçi E. H. Carr ve José Fontana, bu kitapta iki yönlü bir amaca yöneliyorlar: a) geleneksel tarihin saygı ve güven yitirmesinin nedenlerini açıklamak; b) günümüz insanlarına içinde yaşadıkları dünya ve toplumu anlamalarını kolaylaştıracak bir tarih yaklaşımının nasıl olabileceğini göstermek. Her iki amacın da eksenindeki konu, Tarihte nesnelliğin neleri gerektirdiği konusudur.


Kitap Adı: Tarih Yönetimi Tarih Ne Güzel Bir Aynadır

Yazarı: Kemal Arı

Derleyen: ----

Basım Yılı: 2012

Sayfa Sayısı: 286

Kitap Hakkında Bilgi:

Tarihçilik, dünyanın en eski uğraşılarından biridir. Bu uğraşı, yalnız geçmişi anlatan bir anlatı sanatı değil; aynı zamanda geçmişin kritiğini yaparak, bugüne katkılarını inceleyen; bugünden hareket ederek de geleceği kavramaya çalışan bir bilim dalıdır. Her bilim dalının kendine özgü kuralları vardır. Herhangi bir bilim dalına uğraşı verecek kişiler, sanki bilimin yasaları gibi, ortak kurallara dayanarak araştırmalarını yaparlar.


Kitap Adı: Tarih Savunusu veya Tarihçilik Mesleği

Yazarı: Marc Bloch

Derleyen: ----

Basım Yılı: 2013

Sayfa Sayısı: 221

Kitap Hakkında Bilgi:

Marc Bloch'un ölümünden sonra ilk defa Lucien Febvre tarafından yayımlanan Tarih Savunusu veya Tarihçilik Mesleği, tarih eğitimi, "tarihçilik mesleği" ya da sadece tarih merakını gidermek açısından okunması gereken bir başyapıt. Annales ekolünün kurucularından Marc Bloch'un "tarihçilik"in mahiyetine dair kaleme aldığı bu eser, tarihin "ne" olduğu üzerine de 20. yüzyılda yazılmış birkaç önemli başlıktan biri olma sıfatını hakkıyla taşıyor. El yazması nüshasından faydalanılarak notlanan ve orijinaline sadık kalınarak yayına hazırlanan bu kitap, Jacques Le Goff'un önsözünün rehberliğinde yolu tarihle kesişen herkes için eşi bulunmaz bir kaynak oluşturuyor.
"Yarım kalmış bu kitap eksiksiz bir tarih eylemidir."
Jacques Le Goff

"'Baba, tarih ne işe yarar, bana açıklasana.' Beni yakından ilgilendiren bir delikanlı, birkaç yıl önce tarihçi babasına bunu soruyordu. Okuyacağınız kitap hakkında, bu soruya verdiğim cevap diyebilmek isterdim. Çünkü bir yazar için, hem akademisyenlere hem de ilkokul öğrencilerine aynı üslupla seslenmeyi biliyor, denmesinden daha büyük bir iltifat düşünemiyorum. Ama böylesine yüksek düzeyde bir basitlik sadece az sayıda seçilmiş kişinin ayrıcalığıdır."
Marc Bloch


Kitap Adı: Osmanlı Düşünce Dünyası ve Tarih Yazımı

Yazarı: İlber Ortaylı

Derleyen: ----

Basım Yılı: 2014

Sayfa Sayısı: 188

Kitap Hakkında Bilgi:

Bir taştaki yazıyı nasıl okursun? Numizmatik meseleleri nasıl değerlendirirsin? Bir kâğıdı eline aldığın zaman paleografik ve diplomatik yönden nasıl bakarsın? Tarihlendirmeyi nasıl koyarsın? Bu ilimdir. 
Bu bakımdan da tarih ilmi, diğer sosyal bilimlerin içindedir; hattâ doğa bilimleri gibi pekinliği, kesinliği olan bir ilimdir. (…) Fakat tarihçilik bu kadar değildir. Ondan sonra bir spekülasyon safhası vardır ki, bu sanatçılıktır. Belirgin bir şekilde, abartma ve yalana sapmadan yorumlama meselesidir. Dolayısıyla, bu, tarihçide bir yerden sonra bir sanatçılık vasfı olduğunu gösterir. Johann Gustav Droysen'in dediği gibi, 
"Tarih bilim değildir, bilimin de üstünde bir şeydir."


Kitap Adı: Tarih ve Tarihçi (Annales Okulu İzinde)

Yazarı: Ali Boratav

Derleyen: ---

Basım Yılı: 2010

Sayfa Sayısı: 344

Kitap Hakkında Bilgi:

"Eğer tarih öğrenmezsek onu tekrar tekrar yaşamak zorunda kalırız; doğru! Ama geleceği değiştirmezsek ona katlanmak zorunda kalacağız ki, bu daha da kötü!"
Alvin Tofler

Fransada yayımlanan Annales Dergisi etrafında oluşan yeni tarihçi okul, tarih bilimini içerik ve yöntem bakımından sorguladı ve yeni bir tarih anlayışının oluşumuna öncülük yaptı. Tarih yazımını bir yana itip, her şeye yeniden başlamaya önerilmesinin en önemli nedeni, "olayların tarihi" olarak adlandırılabilecek eski tarih yazımının ötesine geçebilme isteğiydi.

tarihsel malzemeyi göz ardı etmeksizin ve giderek birbirine yaklaşan sosyal ve ekonomik tarih anlayışına karşı Marc Bloch ve Lucien Febvrein başlattığı hareket, Kültür Tarihi ve şematik olmayan Sosyal Tarih geleneklerinin bütünleşmesini simgeliyordu.

Bu eserde daha çok, Annales Okulunun temellerini atan Bloch, Febvre ve Braudelin metinlerine (ve haklarındaki makalelere) yer verildi. Derleme iki bölümden oluşuyor: Birinci bölümde, Annales Okulunun metedolojik öncülleri ve yönelimleri ile iki değerlendirme metni (Mc Lennan ve Burke) yer alıyor. İkinci bölüm ise "Annales E.S.C." dergisine parelel olarak İngilterede kurulan "Past and Present" dergisinin oluşturucularından biri olan E. J. Hobsbawnın (Annalesçilerinkine) benzer bir bağlamı sergilediği denemesi;
G. S. Jonesun İngilterede tarihçiliğin ve tarih yazımının eleştirel bir değerlendirmesini yaptığı bir makalesi ve Henri Lefevrein tarihsel bilginin zorunlu sınırlılığı çağının bilinci yansıtması anlamında üzerine bir denemesi yer alıyor.


Kitap Adı: Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine

Yazarı: Etienne Copeaux

Derleyen: ---

Basım Yılı: 2006

Sayfa Sayısı: 432

Kitap Hakkında Bilgi:

Tarihin, ulus-devletler çağında milli hissiyatı muhasara altında tutmak, eğitimi biçimlendirmek, kuşakları "yetiştirmek" konusunda nasıl işe koşulduğunu biliyoruz. Etienne Copeaux, Türkiye'de 1931-1993 arasında kullanılan tarih ders kitaplarındaki güzergâhı takip ederek milli "eğitimimiz"deki tarih "tez"lerine eğilip; Türk Tarih Tezi'nin inşa edilişinden başlayarak siyasi dönem ve iktidarlara, oralarda hâkim zihniyetlere, eğitimi milli güvenlik siyasetlerinin uzantısı olarak kurgulayan ve beka paradokslarını eğitimin bir parçası haline getiren eğilime dikkat çekiyor. 
Coğrafya bilgisinden komşularla ilişkilere, tarihi algılama ve öğrenme biçimlerinden tarihi anlatırken kurgulanan dile ve vurgulara geniş bir alanda tarih tezlerinin nasıl konumlandığını araştırıyor. Copeaux, Türkiye'de 1930'dan itibaren okutulan tarih ders kitaplarını söylem, ideolojik içerik ve simgesellik açısından inceliyor. 
1970'lerden itibaren Türk-İslâm senteziyle perçinlenen sürece dair bizim belki de artık doğal saydığımız olgulara "dışarıdan" ve bilimsel bir gözle bakarak yaptığı çarpıcı saptamalar "milli eğitimimiz"i tekrar düşünmeyi zorunlu kılıyor.


Kitap Adı: Tarih Yazıcılık Üzerine

Yazarı: İlber Ortaylı

Derleyen: ---

Basım Yılı: 2011

Sayfa Sayısı: 232

Kitap Hakkında Bilgi:

"...bu gün, İslam dünyasında dedelerinin muhteşem tarihçiliğini inceleyenlerin İbn-i Haldun'un ve Reşidüddin'in kullandığı kaynaklara ulaşacak filolojik birikimleri yoktur. İkinci bir sebep, doğrudan doğruya muhteva ile ilgilidir. İslam coğrafyasının tarihine evveli ve ahiriyle intibak etmeyen, hatta merakı dahi sınırlı çağdaş Müslüman dünyanın, Ortaçağ İslam dünyasının mütebahhirlerinin tecessüsüne ulaşmaları ve onları kavramaları bile mümkün görünmüyor. Endülüslü İbn Haldun'un zamanları ve mekanları kapsayan merak ve bilgisi veya Horasanlı Şehrestani'nin Kitab'un nehal ve'l millel'indeki gibi dinlere dair tecassüs ve bilgisinin muadilini bulmak bu gün çok zordur."


Kitap Adı: Tarihin İncelenmesi İçin Bir Kılavuz

Yazarı: Michael Stanford

Derleyen:

Basım Yılı: 2013

Sayfa Sayısı: 360

Kitap Hakkında Bilgi:

Tarih filozofu Michael Stanford'un, sadece tarihçi olanlar veya müstakbel tarihçiler için değil, sosyal bilimlerin geniş yelpazesinde yer alan tüm öğrenciler için adeta kılavuz niteliği taşıyan bu çalışması, derinlikli bir tarih incelemesi için gerekli olan tarihsel mefhumlar, yöntemler ve sorunlara ışık tutmaktadır. 

Olay olarak tarih ve anlatım olarak tarih arasında yaptığı titiz ayrımdan hareketle, tarih incelemeleri açısından gerekli gördüğü sofistike bir felsefi zemine işaret eden Stanford, çalışma boyunca okuyucuyu geniş bir tarihsel sekans içinde düşünmeye davet etmektedir. Bu davete icabetin sonuçlarını kestirmekse zor değil: "Yaşanmış deneyim olarak tarih" ile "geçmişin eleştirel yeniden-inşası" arasındaki karanlıklaştırılmış mafsal noktalarını saptamak ve buradan hareketle de sosyal bilimlere yakışan bir tarihsel kavrayış stili kazandırmak. Stanford'un sözleriyle "Tarih ilerleme kaydeder, ama bir modayı diğerinin yerine geçirerek değil, insanlık haline dair anlayışımızı sürekli genişleterek ve derinleştirerek.


Kitap Adı: Modern Tarihçiliğin Klasik Temelleri

Yazarı: Arnaldo Momigliano

Derleyen:

Basım Yılı: 2011

Sayfa Sayısı: 168

Kitap Hakkında Bilgi:

"Konferansları okuduğumuzda, arka arkaya gelen aydınlatıcı tespitlerle gözlerimiz kamaşıyor." 
Peter Green
Yirminci yüzyılın en büyük tarihçilerinden biri,olgularla desteklediği benzersiz yorumlarıyla, bugünkü tarih anlayışımızın temellerine ışık tutuyor.

https://www.academia.edu/5563674/A._MOMIGLIANO_Modern_Tarihciligin_Klasik_Temelleri_Istanbul_2011_Ithaki_Yayinlari_163_sayfa._Cev._Gunes_Ayas._ISBN_9786053751472


Kitap Adı: Tarihyazımı

Yazarı: Ernst Breisach

Derleyen:

Basım Yılı: 2009

Sayfa Sayısı: 580

Kitap Hakkında Bilgi:

Tarihyazımı (historiography) konusundaki en yetkin yazarlardan biri olarak bilinen Ernst Breisach'ın başyapıtı bu alanda verilmiş en önemli çal›şma kabul edilir.

Breisach bu kitapta Batı kültüründe tarihyazımının gelişimini iyi düzenlenmiş, sistemli ve özlü bir biçimde anlatıyor. Antik Yunan'dan günümüze, Homeros'tan Hegel'e, Bancroft'tan Collingwood'a, bu bilim dalının gelişimini izlemek için bir başvuru kitabı olan bu eser modern tarihyazımının en önemli meselelerine, tartışmalarına ve yeniliklerine ışık tutuyor.


Kitap Adı: Tarihin Peşinde

Yazarı: John Tosh

Derleyen:

Basım Yılı: 2000

Sayfa Sayısı: 230

Kitap Hakkında Bilgi:

Günlük konuşma dilinde "tarih" sözcüğü iki anlama gelir: Hem geçmişte meydana gelmiş olayları belirtir, hem de tarihçilerin çalışmalarında geçmişin yeniden kurulup aktarılmasını ifade eder. Elinizdeki kitap, ikinci anlamıyla tarih konusuna bir giriş niteliği taşıyor. Tarihsel araştırmanın nasıl yapıldığını ve ne gibi bir amaç taşıdığını merak edecek kadar konuyla ilgilenen herkes için kaleme alındı; ama ayrıca bu sorularla özel olarak ilgilenen tarih öğrencilerine de hitap ediyor. 

Günlük konuşma dilinde "tarih" sözcüğü iki anlama gelir: Hem geçmişte meydana gelmiş olayları belirtir, hem de tarihçilerin çalışmalarında geçmişin yeniden kurulup aktarılmasını ifade eder. Elinizdeki kitap, ikinci anlamıyla tarih konusuna bir giriş niteliği taşıyor. Tarihsel araştırmanın nasıl yapıldığını ve ne gibi bir amaç taşıdığını merak edecek kadar konuyla ilgilenen herkes için kaleme alındı; ama ayrıca bu sorularla özel olarak ilgilenen tarih öğrencilerine de hitap ediyor.

İlgili kitap için makale: https://www.academia.edu/3711655/John_Toshun_Tarihin_Pesinde_adli_kitabinin_degerlendirilmesi


Kitap Adı: Milli Tarihin İnşası

Yazarı: Ahmet ŞİMŞEK

Derleyen:

Basım Yılı: 2011

Sayfa Sayısı: 328

Kitap Hakkında Bilgi:

Romantik bir söylemle, Osmanlı Devleti'nin küllerinden doğan yeni Türk Devleti'nin uluslaşma öyküsünü tarihyazımı bağlamında içinde barındıran bu kitap, Osmanlı'dan Cumhuriyete doğru gelişen süreçte, tarih-ulus ekseninde ortaya çıkan "milli tezli" makalelerin bir derlemesinden oluşmuştur. 

Bu eserde Mehmet Fuat Köprülü, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Mükrimin Halil Yinanç, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Hüseyin Nihal Atsız, Hilmi Ziya Ülken, İbrahim Kafesoğlu ve Osman Turan'ın 20. yüzyıl Türk Uluslaşmasını konu alan kıymetli makalelerine yer verilmiştir.

Bu çalışmayla Türk milli tarihyazımı ve anlayışının ortaya çıkışı ve evriminin kavranmasına küçük de olsa bir katkı sağlayabilmiş olmayı ümit ederiz...

İlgili makale için: http://www.johschool.com/Makaleler/1088342259_18-%20millitarih.pdf


Kitap Adı: Türkiye'de Tarih Yazımı

Yazarı: Vahdettin Engin,Ahmet Şimşek

Derleyen: Vahdettin Engin,Ahmet Şimşek

Basım Yılı: Mayıs 2011

Sayfa Sayısı: 637

Kitap Hakkında Bilgi:

Herodotos'la (M.Ö. 484-425) başlatılan tarihçilik ve buna bağlı olarak biçimlenen tarih düşüncesi zaman içinde değişim geçirmiştir. Çünkü tarihe verilen değer ve tarih kavramına yüklenen anlamda dönemlere göre beliren farklılaşmalar meydana gelmiştir. Yani, en genel anlamı ile "geçmişe ilişkin toplumsal anlamda değerli bulduklarımızdan (seçip ayırdıklarımızla) şimdiki zamanda inşa ettiğimiz gerçeklikler ve bu gerçeklikleri inşa süreci" olarak tanımlanabilecek tarih, her dönemin/devrin/zamanın ruhuna uygun şekillenmiştir. Bu kitap, tarih düşüncesinin ve tarihçilik mesleğinin geçirdiği değişimi her biri alanında uzman yazarlarla anlatma çabasının bir ürünüdür. 
(Tanıtım Bülteninden)


Kitap Adı: Tarih Nasıl Yazılır?

Yazarı: Ahmet ŞİMŞEK

Derleyen: Ahmet ŞİMŞEK

Basım Yılı: 2011

Sayfa Sayısı: 500

Kitap Hakkında Bilgi:

Elinizdeki eserin hazırlanış gerekçesi önceki örneklerinin hazırlanış gerekçesinden oldukça farklıdır. A. Zeki Velidî Togan’ın “tarihin ancak vakanüvistlerden ve diğer yazılı vesikalardan tam olarak öğrenileceğini zannederek bütün himmeti o tarafa hasretmek büyük bir delalet” olduğu değerlendirmesinden hareketle, bugün ülkemizdeki mevcut tarihçilik anlayışının yeni bir ibdaya [oluşuma] ihtiyacı olduğu söylenebilir. Bu çalışma, bu amaca katkı sağlamayı hedeflemektedir. Çünkü bu kitapla, yaşadığımız “zamanın ruhuna” göre biçimlenen tarih düşüncesi ve algısına uygun çağdaş yaklaşımların Türk okuyucusuna öz ve pratik bir içerikle sunulması amaçlanmıştır. Tarih araştırmalarının değişen/gelişen tekniklerinin örneklerle gösterilmesinin yanı sıra, “gelişmiş iletişim araçlarının araştırma ve yazma süreçlerinde sağladığı büyük imkân ve kolaylıklar dikkate alınarak nasıl araştırma yapılır” ve “bir tarihsel metin nasıl inşa edilir” gibi temel sorulara da kitapta cevap verilmeye çalışılmıştır. Böylelikle Türkçe tarihyazımı ve metodolojisi literatürüne, yaşadığımız dünya ölçeğinde bir bakışla katkı sağlamak, daha da önemlisi yeni başlayanlar ve meraklıları için bu alanda bir giriş eseri vermek kaygısı güdülmüştür.


  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  

  3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya, 2014

25-26-27 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) Haziran 2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Esentepe (Merkez) Kampüsü’nde yapılacak sempozyumumuza değerli bildiri ve müzakereleriniz için teşriflerinizi bekleriz. Sempozyumumuz tarih eğitimi, tarihyazımı/tarihçilik ve eğitim tarihi alanlarında bildirileri kabul edecektir.

Sunulan bildiriler içinden seçilenler hakem sürecinden geçilerek aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır. Diğer bildiriler ise ilan edilen yayım kurallarına uygun olmak koşulu ile tam metin olarak sempozyum sitesinde e-kitap şeklinde yer alacak "Sempozyum Tam Metin Kitabı"nda yayınlanacaktır.

http://www.historyeducation.org/

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN