MAKALELER


Makale Künyesi Makaleyi İndir
Acun, F. (2004). Görsellik Ve Yakın Dönem Tarihi Araştırmalarında Kullanımı. Kebikeç, S.18, s.95-118.
Ahmed, Z. (2012). Müslüman Tarih Felsefesi. K. Uzun (Çev.), Tarih Okulu, S.XIII, s.181-193.
Akurgal, E. (1956). Tarih İlmi ve Atatürk, Belleten, III, (80), 571-584.
Althusser, L. (1975). Marksist Tarih Anlayışı. M. Belge (Çev.). Birikim Dergisi, C.1, S.3, 15-24.
Arslan, A. (1983). İbni Haldun ve Tarih. E.Ü.E.F. Tarih İncelemeleri Dergisi, (1), 9-30.
Attar, A. (2007). Ermeni Tarih Yazıcılığı. Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIII (1), 1-18.
Aysevener, K. (1992). Arnold J. Toynbee'nin Tarih Görüşü. Felsefe Dünyası, (6), 55–67.
Aysevener, K. (1992). Tarih Ve Döngüsellik. Felsefe Dünyası, (3), 81-89.
Aysevener, K. (1994). Tarihte Yöntem Sorunu ve Fenomenoloji. Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi, (15), 23-30.
Aysevener, K. (1996). R. G. Collingwood: Tarih ve Felsefe Arasında Bir Birlik Arayışı. Felsefe Dünyası, (21), 42-51.
Aysevener, K. (2000). Bir Tarih Yöntemi Olarak Soru ve Yanıt Mantığı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 40 (3-4), 37-49.
Aysevener, K. (2001). Bir İlerleme Tasarımı Olarak Tarih. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 41 (1), 171-186.
Aysevener, K. (2002). Tarih Biliminde Felsefi Bir Sorgulamanın Önemi Üzerine. Felsefe Dünyası, S.36, 73-82.
Aysevener, K. (2009). Antikçağ’dan Günümüze Tarih Tasarımları, ÇTTAD, VIII (18-19), 3-19.
Aytekin, E. A. (2005). Hukuk, Tarih ve Tarihyazımı: 1858 Osmanlı Arazi Kanunnâmesi'ne Yönelik Yaklaşımlar. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, S.5, 723-744.
Bali, R. N. (2007). Pazar Günlerine Has Tarih Yazıcılığı. Toplumsal Tarih Dergisi, S.163, 6-7.
Başar, F. (1997). Osmanlı Tarih Kaynakları III Osmanlı Tarih Yazıcılığında Katip Çelebi Asrı. Tarih ve Medeniyet, 41-49.
Başaran, M. (1988). Kıymet'i Tarih / Kıyamet'i Tarih. Defter Dergisi, S.5, 20.
Bayar, I. (2004). Tarih Anlayışları Bakımından G.W. F. Hegel, F. Nietzsche ve M. Foucault. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.21, S.2, 245-252.
Baykal, B. S. (1971). Atatürk ve Tarih. Belleten, XXXV, (140), 531-540.
Bedir, M. (2003). Osmanlı Öncesinde Türk Hukuk Tarihi Yazıcılığı, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (5), 27-84.
Belge, M. ( 1985). Teorik (Bilimsel) Bir Tarih Açıklamasının Başlangıç Noktası, Birikim, (3), 5-10.
Benlisoy, F. & Benlisoy, S. (2002). Milliyetçi Tarihyazımı Ve ‘Azgelişmişlik Bilinci’: Yunan Tarihyazımında Geçmiş Algıları. Toplum ve Bilim, S.91, 242-279.
Beratlı, N. (2006). Bilim mi– Sanat mı- Propaganda mı Tarih Nedir. Kıbrıs Yazıları, S.3, 3-20.
Berktay, H. (1991). Dört Tarihçinin Sosyal Portresi. Tarih ve Toplum, (54-55), 19-45.
Bıçak, A. (1995). Kant’ın Tarih Anlayışında Tarih Bilincinin Yeri. Felsefe Dünyası, No.16, 56-74.
Bıçak, A. (1996). Tarih Bilinci. Felsefe Dünyası, No.20, 46-58.
Birand, K. (1956). 18. Yüzyıl Fransız Aydınlanma Tarihçiliği ve Modern Tarihçilik Karşısındaki Durumu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.V/1-4, 87-99.
Birkan, İ. (1994). İbn Rüşd Düşüncesinin Tarihteki Yeri ve Etkileri. Felsefe Dünyası, No.11, 57-68.
Bouamrane, C. (1988). İslam Tarihçiliği ve Tarihlerine Bir Barış. N.Yazıcı (Çev.). Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.30, 265-277.
Boucher, D. (1993). Geçmişi Yaratmak İngiliz İdealizmi ve Michael Oakeshott'm Tarih Felsefesi. K. Aysevener (Çev.). Felsefe Dünyası, No.10, 46-68.
Braudel, F. (1983). 1950’lerde Tarihin Durumu, Z. Arıkan(Çev.). E.Ü.E.F. Tarih İncelemeleri Dergisi, (1), 129-143.
Cahen, C. (1969). Selçuklu Devri Tarih Yazıcılığı. N. Yılmaz (Çev.). Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakültesi Araştırmaları Dergisi, C.VII, S.12-13, 1-29.
Çakır, C. (2003). Türkiye’de İktisat Tarihi Çalışmalarının Tarihi Üzerine Bir Deneme. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (1), 7-63.
Çakır, C. (2004). Türk Aydınının Tanzimat’la İmtihanı Tanzimat ve Tanzimat Dönemi Siyasi Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalar, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (3), 9-69.
Çakır, C. (2005). Barkan`ın Kanunları; Osmanlı-Türk Hukuk Tarihçiliğinde Bir Klasik. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (5),781-790.
Çetinkaya, Y. D. (2009). Tarihyazımı, Gelenek İcadı ve Türkiye'de 1 Mayıs'ın 100. yılı. Birikim, S.241, 70-74.
Chaunu, P. (1983). Nicel Tarih veya Dizisel Tarih. N. Acar (Çev.). Tarih İncelemeleri Dergisi, (1), 145-155.
Davudoğlu, A. (1999). Tarih İdraki Oluşumunda Metodolojinin Rolü Medeniyetler Arası Etkileşim Açısından Dünya Tarihi ve Osmanlı. Divan, 7 (2),1-63.
Demir, M. (2005). Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Herodotos’un Yeri ve Önemi, Tarih İncelemeleri Dergisi, XX-II, 59-78.
Demir, M. (2007). İslâm Ortaçağı’nda İran bölgesindeki Tarih Yazıcılığı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 14 (34), 255-273.
Demir, N. (2009). Ernst Cassier’in Tarih Görüşü, C.Ü. İlahiyat Fakültesi, XIII (2), 289-309.
Demircan, A. (2007). Tarih Üzerine Bazı Düşünceler. Milel ve Nihal, S.4 (3), 69-89.
Demircioğlu, H. (1971). Tarih, Biz ve Atatürk. Belleten, C.35, İstanbul Dördüncü Maarif Şûrası.
Demircioğlu, İ. H. (2012). Osmanlı Devletinde Tarih Yazımının Tarih Öğretimi Üzerine Etkileri. Milli Eğitim, S.193, 115-125.
Demiriş, B. (1994). Grekler’de ve Romalılar’da Tarih Yazımı I Grekler’de Tarih Yazımı. Anadolu Araştırmaları, C.13, 231-240.
Dikmen, Ö. (2012). Yahudi Tarihyazımında Sürgün Kavramı. Bilim ve Sanat Vakfı, S.79, 81-93.
Duman, A. & Altınay, R. (2007). Tarihçilik ve Döngüsel Tarihçilik Bağlamında Biruni’nin Fihrist Adlı Risalesi ve Çevirisi, EKEV Akademi Dergisi, 11 (30), 187-218.
Duralı, T. (1999). Tarihin Dayanılmaz Ağırlığı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.40, 117-126.
Düzgün, Ş. A. (2004). İlahi Olan’ın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih ve Tarihin Teolojik Yorumu, Kelam Araştırmaları, 2 (2), 57-82.
Elibol, S. (1993). Tarihsel Süreci Açıklama Girişimlerinin Önündeki Zorluk. Felsefe Dünyası, No.8, 59-66.
Erdağı, B. & Dinçer, M. E. (2007). Benjamin, Tarih (Felsefesi) Üzerine Tezler ve Tarih Yazımı, Praksis, (17).
Ergut, F. (2007). Tarihsel Bilginin Özgüllükleri Zaman ve Patikaya Bağımlılık, Praksis, (17).
Eroğlu, H. (2002). Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarih Anlayışı ile İlgili Bazı Görüşler. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S.29-30, 75-85.
Eyice, S. (1968). Atatürk’ün Büyük Bir Tarih Yazdırma Teşebbüsü Türk Tarihi’nin Ana Hatları. Belleten, C.32128.
Göksu, E. (2007). Celâleddin Es- Suyuti ve tarihçiği. Nüsha, S.25.
Göksu, E. (2008). İbn Tağrıberdi ve Tarihçiliği. Nüsha, S.26.
Gordon, W. (1997). Çağdaş Devirde (Zamanda) Çağdaş Tarih. D. Mehmet Burak, (Çev.).
Görgün, H. (2000). Mısır’da XIX. Yüzyıl Sonunda Panislamist Osmanlı Tarih Yazıcılığı Muhammed Ferid ve Mustafa Kâmil. İslam Araştırmaları Dergisi, S.4, 105-131.
Görkaş, İ. (2010). Tarih Yazıcılığından Tarih Felsefesine Mehmet Ârif’in “Muhâkemeli Tarih” Anlayışı. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 28, 261-293.
Güçer, L. (1979). Barkan ile Aydınlanan Tarih. Milliyet, (30 Eylül 1979).
Günaltay, Ş. (1939). Atatürk’ün Tarihçiliği ve Fahrî Profesörlüğü Hakkında Bir Hatıra. Belleten, C.3, S.10.
Günay, M. (2006). Tarih Felsefesi Açısından Atatürk ve Bağımsızlık. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayı
Gündoğan, A. O. (1994). Tarihin Sonunun Eleştirisi. Felsefe Dünyası, No.13, 17-23.
Gündüz, T. (2000). Osmanlı Tarih yazıcılığında Türk ve Türkmen imajı. Yeni Türkiye, S.33, 459-464.
Güneş, A. (2005). Tarih, Tarihçi ve Meşruiyet. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.17, 1-48.
Hamidullah, M. (1974). Akdeniz Çevresi Müslümanların Tarih İlmine Kazandırdıkları. (Çev. İhsan Süreyya Sırma). Diyanet Dergisi, XIII (6), 20-26.
Hızır, N. (1962). Bilgi Yöntemi ve Özellikle Tarih Yöntemi Üzerine Kısa Notlar, Belleten, XXVI (102), 337-361.
Hobsbawm, E. J. (1975). Karl Marksın Tarih Bilimine Katkısı, A. Aksoy(Çev.). (3), 53-64.
Hocaoğlu, D. (2002). Bir Tarih Muhâsebesi Eskizi Bir Varlık Alanı ve Bir Bilim Olarak Tarih. Bilgi ve Düşünce, S.2, 34-40.
Hocaoğlu, D. (2003). Orada Öylece Duran Tarih. Bilgi ve Düşünce, S.4, 82-87.
Holroyd, M. (1989). Çağdaş Tarihin Çağdaş Yazında Yansıyışı. S. Keser (Çev.). Metis Çeviri Dergisi, S.6, 102-104.
İnan, A. (1939). Atatürk ve Tarih Tezi. Belleten, C.3, 243-246.
İslamoğlu, H. & Keyder, Ç. (1977). Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılmalı Bir Öneri, I (1), 49-80.
Kafesoğlu, İ. (1963). Tarih İlmi ve Bizde Tarihçilik. Tarih Dergisi, XIII, (17-18), 1-16.
Kafesoğlu, İ. (1963). Üniversite Tarih Öğretiminde Yeni Bir Plan. Tarih Dergisi, XIV (19), 1-14.
Kağnıcı, G. (2013). Eski Mezopotamya’da bir iktidar ve Rıza Üretim Aracı Olarak Tarihyazımı. Cogito, S.73 – Tarihyazıcılığı, Yapı Kredi Yayınları, 305-329.
Kanlıdere, A. (2003). Sovyet ve Türk Tarih Yazıcılığında Rusya Müslümanlarının Düşünce Tarihi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2, 149-181.
Keskin, A. (2008). Post-Modern Dünyada Modern Tarih Yapmak Üzerine. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 9, S.15, 353-362.
Kırımhan, N. (2001). Tarih Bilimine Önemli Bir Katkı, Tarihten Destana Akan Duyarlılık. Bilge, No.28, 141-144.
Köksal, H. (2009). Tarih Neydi, Niçin Yazılıyor ve Nasıl Eleştiriliyordu?-Antikçağ’dan Bilimsel Tarihe Kadar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.5, 1604-1625.
Köksal, Y. (2010). Tanzimat ve Tarih Yazımı. Doğu-Batı, S.51, 197-220.
Köroğlu, E. (2007). 'Milli Hakikat' Üzerine Tezler Attilâ İlhan'ın Gâzi Paşa'sında Tarih Yazımı İle Tarihsel Roman Arasında Sınır İhlalleri. Toplum ve Bilim, S.109, 149-180.
Kurat, A. N. (1935). Bizans’ın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri. Türkiyat Mecmuası III, 185-206.
Kurat, A. N. (1971). Akademik Tarih Tahsili Proseminer ve Seminerlere Dair, Türk Kültürü, IX (104), 39-48.
Kurşun, Z. (2012). Uluslararası İlişkilerde Bir Araç Olarak Tarih Yazımı Mısır Ders Kitaplarındaki Değişim Üzerine Tenkitçi Bir Yaklaşım. Tarih Bilinci Dergisi, (13-14), 180-184.
Kurt, Ü. (2013). 1911-1916 Arası Dönemde Türk Yurdu Dergisinde Türk Milli Kimliğinin İnşası. Toplumsal Tarih Dergisi, S.223, (2013), 46-50.
Lorenz, C. (2013). Senin Tarihin Sana, Benimki Bana Tarihte Hakikat ve Nesnellik Üzerine Düşünceler. Cogito, Tarihyazıcılığı Özel Sayısı (73), 168-191.
Menage, V. L. (1978). Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı. S. Özbaran (Çev.). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S.9, 227-241.
Nuri, C. (2012). Tarih Usullerine (Metotlarına) Dair. İ. Mete (Çev.). Turkish History Education Journal, C.1 (1), 153-164.
Nuri, C. Millî Tarih, Tenkidî Tarih- Süleyman Paşazâde Sami Bey Üstadımıza Nâme-i Mekşuf. Edebiyât-I Umûmiye Mecmuası, C.2, No.5-36, (6 T. Evvel 1917).
Öğütle, V. S. (2007). Köylüler Savaşı Ve Thomas Münzer Tarihyazımında Temel Gelenekler Ve Marksist Yol İzleri. Tarih Yazımı 1, 1-35.
Oğuz, Ş. (2007). Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar. Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi Tarih Yazımı 1, (17), 33-56.
Oral, M. (2008). Sultan II. Abdülhamit Döneminde Bir “Çerkes Tarihi” Yazılması Girişimi. ÇTTAD, VII16-17, 71-88.
Oymak, R. (1997). Dünden Geleceğe Sonsuz Bir Bakış. Tarih, Eğitim ve Yaşam Dergisi, (7), 32-38.
Özbaran, S. (1979). Tarihçilik Üzerine Bazı Çağdaş Görüşler, İ.Ü.E.F. Tarih Dergisi, (32), 587-602.
Özbaran, S. (1983). Tarihçi Ve Toplum, E.Ü.E.F. Tarih İncelemeleri Dergisi, (1), 1-7.
Özbaran, S. (1984). Tarih, İnsan ve İklim, E.Ü.E.F. Tarih İncelemeleri Dergisi, (2), 235-236.
Özbaran, S. (1987). Tarihin Alanı Ve Yöntemi Üzerine Son Gelişmeler. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 1-11.
Özbaran, S. (1992). Türkiye’de Tarihçiliğin Durumu, D.E.Ü.A.İ.İ.T.E. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, I (2), 33-49.
Özbaran, S. (2004). Bir Tarihçinin Oluşumu Richard Knolles Ve Türk Tarihi, Osmanlı Araştırmaları, (24), 307-309.
Özbek, N. (1997). Zeki Velidi Togan Ve ‘Türk Tarih Tezi. Toplumsal Tarih, 45, 20-27.
Özbek, N. (2003). Alternatif Tarih Tahayyülleri Siyaset, İdeoloji Ve Osmanlı-Türkiye Tarihi. Toplum Ve Bilim, Ankara, No. 98, 234-54.
Özbek, N. (2004). Modernite, Tarih Ve İdeoloji II. Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, S.21.
Özcan, A. (2003). Fatih Devri Tarih Yazıcılığı Ve Literatürü. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.14, 55-62.
Özel, O. & Çetinsaya, G. (2002). Türkiye'de Osmanlı Tarihçiliğinin Son Çeyrek Yüzyılı Bir Bilanço Denemesi. Toplum Ve Bilim, S.91, 8-38.
Özlem, D. (1998). Tarihsellik Ve Cumhuriyet. Felsefe Dünyası, No.28, 5-18.
Özlem, D. (1999). Tarih, Bilim, Bilinç. Felsefe Tartışmaları Dergisi, S.25, Panorama Yayınları, 2-15.
Öztürk, L. (2004). Fransız Tarih Devrimi Annales Okulu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.9, 209–213.
Öztürk, L. (2007). Bilim Ve Medeniyet Tarihi Çalışmalarında İdeolojik Bir Sorun Öncellik Meselesi, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (23), 23-34.
Öztürkmen, A. (2002). Sözlü Tarih: Yeni Bir Disiplinin Cazibesi. Toplum Ve Bilim, S.91, 115-121.
Özvar, E. (1999). Osmanlı Tarihini Dönemlendirme Meselesi Ve Osmanlı Nasihat literatürü, Divan, (2), 135-151.
Proust, J.(1983). Sosyal Tarih Ve Edebiyat Tarihi-1, B. Yediyıldız(Çev.). Töre, (142), 53-57.
Proust, J.(1983). Sosyal Tarih Ve Edebiyat Tarihi-II, B. Yediyıldız(Çev.). Töre, (143), 37-46.
Raphael, M. (1990). Tarih Ve Tarih Resimleri. M. Ergüven (Çev.). Defter Dergisi S.13, 76-85.
Redding, P. (2013). Dünya Gösterisinde Massedilmek Hegel’in Romantik Tarihyazımına Yönelik Eleştirisi. Cogito, S.73 - Tarihyazıcılığı, Yapı Kredi Yayınları, S206-224.
Reich, W. (1984). Psikanalizin Tarihsel Araştırmalara Uygulanması, A. T. Kışlalı (Çev.). A.Ü.S.B.F.Dergisi, XXXIX (1-4), 191-203.
Ridder, G. (1944). Tarih Ve Hayat. B. S. Baykal(Çev.), A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, II (2), 251-263.
Safran, M. & Şimşek, A. (2009). Tarihyazımında Bir Sorun Tarih Ve Zaman İlişkisi. Uluslararası Tarihin Peşinde Dergisi, 1 (1)
Safran, M. & Şimşek, A. (2011). Anlatı Bağlamında Tarihyazımının Sorunları. Bilig, (59), 203-234.
Sâib, A. (2003). Rehber-İ Müverrihîn Mükemmel Ve Muntazam Târih-İ Osmânî Nasıl Yazılır. A. Ertuğrul (Yay. Haz.) İSTEM İslâm San`At, Tarih, Edebiyat Ve Mûsikîsi Dergisi, S.1, 203-223.
Şakiroğlu, M. (1986). Memleketimizde Toplu Tarih Çalışmaları-I. Tarih Ve Toplum, (36), 41-46.
Şakiroğlu, M. (1987). Memleketimizde Toplu Tarih Çalışmaları-II. Tarih Ve Toplum, (38), 9-13.
Sander, O. (1974). Tarihte Yöntem, SBF Dergisi, XVIII, (1-2), 59-71.
Saraçoğlu, C. (2007). Türk Dış Politikasının Tarih Yazımında Soğuk Savaş ve Türkiye-SSCB İlişkileri, Praksis, (17),
Sarıoğlu, G. (2008). Tarih Felsefesi Alanında Bir İnceleme Varoluş Felsefesi Ve Tarih Anlayışı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 243-257.
Sartre, J. P. (1983). Sartre Yanıtlıyor: Tarihin Reddi. C. Sofuoğlu (Çev.) Varlık, S.50, (913), 20-21.
Şen, S. (2008). Modermizmden Post–Modernizme Tarihsel Bilginin Epistemolojisi (Dilthey, Heidegger, Gademer, Derrida). ÇTTAD, C.7/16-17, 51-69.
Sezen, B. (1977). Türk Toplum Tarihi Üzerine Tartışmalar, Toplum Ve Bilim, (4), 42-62.
Şimşek, A. (2011). Geçmişin Nesnesini Arayan Bilim Arkeoloji: Türkiye’de Tarih Öğretimindeki Durumu. Turkish Studies, 6 (2), 919-934.
Şimşek, A. (2012). “Türk Tarih Tezi üzerine bir değerlendirme. Türkiye Günlüğü, Ekim, 85-100.
Sina, A. (2007). İlk Çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu Öncüleri; I-Lampskoslu Kharon. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S.26.41, 1-18.
Sina, A. (2007). İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri II-Lydialı Ksanthos. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S.26.42, 1-26.
Sina, A. (2008). İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri III-Miletoslu Hekataios. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S.27.43, 1-54.
Sina, A. (2009). İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri IV-Lesboslu Hellanikos. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S.28.45, 1-52.
Şirin, İ. (2000). Osmanlı'da Tarihin Anlam Arayışı. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.11, 555-574.
Sönmez, E. (2007), Önemli Bir Düşünce Kuruluşu: Frankfurt Okulu Üzerine. Toplumsal Tarih, (159), 42-47.
Sönmez, E. (2008), Annales Okulu’nun Sosyal Tarihi – François Dosse, Ufalanmış Tarih: Annales Okulu’ndan ‘Yeni Tarih’e’. Toplumsal Tarih, (180), 86-88.
Sönmez, E. (2009), Marc Bloch’un Tarihçiliği. Toplumsal Tarih, (184), 60-63.
Sönmez, E. (2010), Osmanlı Tarihçiliğine Tutulan Ayna. Toplumsal Tarih, (195), 90-93.
Sönmez, E. (2010). Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Çalışmalarında Max Weber Etkisi, Praksis, (23), 39-63.
Soykan, Ö. N. (1994). Bir Tarih Felsefesi İçin Düşünceler. Felsefe Dünyası, S.14, 17-25.
Soykan, Ö. N. (1999). Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi Betimleyici Eleştirel Bir Giriş. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.40, 271-289.
Stengl, A. (2000). Tarih, Bilinç Ve Dil Arasındaki İlişki. Felsefelogos, (9), 111-117.
Stowasser, B. (1984). İbn Haldun’un Tarih Felsefesi: Devletlerin Ve Uygarlıkların Yükseliş Ve Çöküşü. N. Abadan-Unat (Çev.), AUSBFD, C.29, S.1, 173-181.
Şulul, K. (2002). Ana Hatlarıyla Batı Tarih Felsefesinin Ortaya Çıkışı Ve Gelişimi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (4), 107-144.
Tauer, F. (1965). Timurlular Devrinde Tarihçilik. A. Ateş (Çev.) Belleten, S.29/113.
Teke, B.; Karakoç, B. & Yakıcı, A. (1983). Kazanılan Bir Zafer Veya Zamanın Elinden Tutmak. Konevî, No.14.
Tekeli, İ. (1982). Tarih Metodolojisi Üzerine. Bilim Ve Sanat, S.21, 42-48.
Tekeli, İ. (1995). Tarih Yazımında Kuram ve Dilin Kullanımı Üzerine. Toplumsal Tarih, S.17, 6-10.
Tekeli, İ. (1997). Ulusçu Tarih Yazımı Üzerine, Toplumsal Tarih, (42), 47-51.
Tekeli, İ. (1998). Tarih Yazıcılığı Ve Öteki Kavramı Üzerine Düşünceler, (26). 105-110
Tekeli, İ. (2003). 2023 Yılı Tarih Yazıcılığı Üzerine Düşünceler. Toplumsal Tarih, S.114, 116-118.
Tekin, F. (2008). 19. Yüzyıl Harezm Tarih Yazıcılığı (Munis, Agehî, Beyanî). Gazi Akademik Bakış Dergisi, 2 (3), 199-210.
Tekindağ, Ş. (1971). Osmanlı Tarih Yazıcılığı. Belleten, 35 (140), 655-663.
Tekindağ, Ş. (1971). Osmanlı Tarih Yazıcılığı. Belleten, 35 (140), 655-663.
Tezcan, B. (2000). II. Osman Örneğinde "İlerlemeci" Tarih Ve Osmanlı Tarih Yazıcılığı. Osmanlı Ansiklopedisi, C.I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, , 658-668.
Timuçin, A. (1983). Yapısalcılığın Felsefesi Çağdaş Tarih Bilimine Ters Düşer. Varlık, S.50(913), 24.
Timur, T. (2011). Senyörler, Klekler Ve Tarihçiler – Ortaçağ Ve Tarih – Yazıcılığı. Toplumsal Tarih Dergisi, S.215, 44-50.
Togan, Z. V. (1954). Ortaçağ İslâm Âleminde Tenkidi Tarih Telakkisi. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C.1, 1-4.
Tozlu, S., Akbulut, U. & Kaya, R. (2004). Tarih Yazımı Ve Öğretiminde Ben Ve Öteki. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 411-428.
Tuncay, M. (2002). Tarihyazımının Bazı Sorunları Üstüne Düşünceler. Toplum Ve Bilim, S.91, 280-284.
Tural, S. K. (1984). Tarihçinin Edebiyat Dünyasından Alması Gerekenler. Töre, S.14159, 11-14.
Türkdoğan, O. (1991). Türk Tarih Araştırmalarında Metod Tartışmaları. Milli Kültür, S.81, 26-30.
Uğur, A. (1983). XIX. Yüzyıl Alman Tarih Felsefesi Ve Bir Türk Bilim Adamı: Prof. Sabri Ülgener. Toplum Ve Bilim, S.23, 127-132.
Ünal, S. (1995). Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi. Kebikeç, Ankara, S.1.
Ünal, T. Cumhuriyetin 50. Yılında Tarih Anlayışımız. Türk Kültürü Araştırmaları, S.7-10, 5-17.
Ursinus, M. (1999). Geç Osmanlı Tarih Yazımında Bizans Tarihi. Cogito, S.17 - Bizans, Yapı Kredi Yayınları, 352-360.
Uslu, A. (2007). İki Tartışmanın Işığında Macaristan’da Tarihyazımı (1945-1956) , Praksis, (17).
Uslu, C. (1999). Tarih Tezi Penceresinden Osmanlı’ya Bakmak. Türkiye Günlüğü, S.58.
Uyanık, N. (2004). Celâl Nuri İleri Ve Tarih Anlayışı. Konya: Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 16, 239-258.
Uzunçarşılı, İ. H. (1939). Türk Tarihi Yazılırken. Belleten, Ankara, C.3, S.10.
Vilar, P. (1975). Marksist Tarih: İnşa Halinde Bir Tarih, A. Pınar (Çev.). Birikim, (3), 26-51.
Vivek, C. (2008). Marksist Tarih Kuramında Ne Yaşar Ne Yaşamaz?. A. Topal (Çev.). Praksis (18).
Wallerstein, I. (1986). Braudel’den Hareketle Güncellik Olan Tarih, M.A. Kılıçbay (Çev.). Tarih Ve Toplum, V (26), 54-56.
Wellek, R. & Austin W. (Yay. Haz.). (1963). Edebiyat Kuramları, Eleştiri Ve Tarih. E. Melis (Çev.). İstanbul: Türk Dili, S.12(142), 684-686.
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Estonya Ve Kazakistan’da Devlet Merkezli Tarih Yazımı Süreçlerinin Milliyetçilik Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi. Oaka, C.4, S.8, 1-24.
Yediyıldız, A. M. (2003). Tarih Felsefesi Üzerine Bazı Düşünceler. T.C. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, C.12, S.1, 167-183.
Yediyıldız, B. (1984). Çağdaş Tarihçilik. Töre, (158), 34-37.
Yediyıldız, B. (1991). Tarih Yazarak Yapmak Ve Yaşarken Yazmaktır. Millî Kültür, S.81, S.8.
Yıldırım, U. (2002). Tarihyazımına Farklı Bir Öneri: Mâduniyet Çalışmaları Projesi. Toplum Ve Bilim, S.91, 334-343.
Yıldırmaz, S. (2008). Demokrat Parti Ve Dönemi Sol Tarihyazımında “Kayıp” Zamanın İzinde. Praksis 18, 23-42.
Yılmaz, L. (1995). Eleştiri-Kronoloji, Cogito, (3).
Yılmaz, L. (1996). Geçmiş Nedir? Ne İşe Yarar. Defter, (29), 40-45.

  Tarihyazımı Çalıştaylarının yedincisi, 5-6 Nisan 2019 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

VII. Tarihyazımı Çalıştayı, 5-6 Nisan 2019  tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.Çalıştay sonuç raporuna "BURADAN" ulaşabilirsiniz. Vdeo kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2019-04-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2018-04-10  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının altıncısı Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü-Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ev sahipliğinde "Türk Tarihinin Meseleleri" teması ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2018-04-01  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da gerçekleştirilmiştir.Sonuç bildirgesi,video kayıtlar ve fotoğraflar çok yakında buradan paylaşılacaktır.

Duyuru Tarihi: 2017-03-20  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının beşincisi Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde "Akademik Tarihçilik" başlığı ile  Antalya'da yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2017-02-21  

  IV.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

IV. Tarihyazımı Çalıştayımız Doç.Dr.İbrahim Şirin Hocamızın ev sahipliğinde Kocaeli'de 15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park otelde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2016-07-25  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının dördüncüsü Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliğinde "Türkiye’de Popüler Tarih" başlığı ile yapılacaktır.Çalıştay programı için tıklayınız...

Duyuru Tarihi: 2016-02-04  

  III.Tarihyazımı çalıştayındaki konuşmaların ve müzakerelerin video kayıtları yayınlanmıştır.

III. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Fatma ACUN Hocamızın ev sahipliğinde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayımızın video kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Duyuru Tarihi: 2015-05-06  

  Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Türkiye'de Tarihyazımı Çalıştaylarının üçüncüsü Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde "Tarih Araştırma ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar" başlığı ile yaplması kararlaştırılmıştır.

Duyuru Tarihi: 2014-04-27  

  II. Tarihyazımı Çalıştayımız Isparta'da gerçekleştirilmiştir.

Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu (Sorunlar-Çözümler) konulu II. Tarihyazımı Çalıştayımız Prof. Dr. Süleyman Seydi Hocamızın ev sahipliğinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu çalıştayının sonuç önerileri ilan edilmiştir.

 

Duyuru Tarihi: 2014-04-26  


Ziyaretçi Sayımız

Copyright © 2013 Furkan AYDIN