VII. Tarihyazımı Çalıştayı, 5-6 Nisan 2019 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü-İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞTAYIN AMACI

Çalıştayın amacı, dünyada yaklaşık yüz yıldır, tarih araştırma ve yazımında “disiplinlerarasılık” (interdisiplinerlik) konusunu yararları-sınırlılıkları bağlamında yeniden tartışmaya açmaktır. En güçlü biçimde Fransız Annales Okulu ile kendini duyuran disiplinlerarasılık, zaman içinde bölge çalışmaları, karşılaştırmalı tarih ve global tarih yaklaşımlarıyla sürmüştür. Türk tarihçiliğinde uzun zamandır çoğu kez bir “söylem” olarak konu edilen disiplinlerarasılığın, neden ve nasıl’ını tartışmak, özellikle son 50 yıldır Türk tarihçiliğinde ideal anlamlar yüklenerek birer kült haline getirilmiş bu kavramların gerçekte neyi, ne kadar vadettiğinin görülmesini sağlaması bakımından önemli sayılmıştır. Bu tarz, dengeli- yeniden düşünüşlerden beslenen eleştirel yaklaşımların, Türkiye’deki tarihyazımının zenginleşmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır.